Rollno Name
153110041 PRAFULLA RANJAN DAS
153110042 HARSH R AGRAWAL
153110043 B SAI PRAKASH
153110044 CHAITALI GARAIN
153110045 HIMANSHU CHOUHAN
153114001 Neelam Sharma
153114002 Sandeep Kumar
153114003 Sujit Kumar
153114004 Kushal Mishra
153114005 Rudra Prasad Chatterjee
153114006 Rohit Singh
153114007 N Deepan
153114008 Bairagi Amit Keshavdas
153114009 Manish Jain