Post Doctoral Fellow Employee code
Ramesh Martha 20001034
Anil Kumar P 20001072
N. Shara Sowmya 20001035
Adityanarayan Pandey  
Somnath Acharya  
Tania Mukherjee 20001216
Nikhil Kumar  
Palli Srinivas I17258
Rajni Sharma I17333
Shijale Kiran Prakash 20000859
Yoganandan Govindaraj 20000824
Ashwani Kumar 200000878