Department Staff

Ajay Kumar Amit M Joshi Anil D Gaikar Ankush G Tambitkar
Technical Superintendent Senior Technical Superintendent Mechanic Junior Mechanic
Dual beam FIB-SEM Lab, TEM Sample Preparation Lab Ferrous Process Lab, Process Visualization Lab Workshop Ferrous Process Lab, Process Visualization Lab
Mail: kumarajay[at]iitb.ac.in Mail: amitjoshi[at]iitb.ac.in Mail: anilgaikar[at]iitb.ac.in Mail: ankusht[at]iitb.ac.in
Phone Ext: 4604,4532 Phone Ext: 4649 Phone Ext: 5740 Phone Ext: 4649
Deepak M Kharkar Haresh Sham Nevarekar Hitesh Aravind Thakur Dr. Karuna Dhale
Laboratory Assistant Laboratory Assistant Laboratory Assistant Technical Superintendent
Electronics Workshop, Instrumentation Lab Corrosion Teaching Lab, Aqueous Corrosion Lab, Adv. Materials Lab X-Ray Diffraction Lab Nanoindenter Lab
Mail: deepakk[at]iitb.ac.in Mail: anandi[at]iitb.ac.in Mail: hitesht[at]iitb.ac.in Mail: karunaj[at]iitb.ac.in
Phone Ext: 4605,4711 Phone Ext: 4629,4630,4607 Phone Ext: 4620 Phone Ext: 4613
Kritharth Krishnan Lathika Das Meena V Sadalgekar Neelam Imtiyaz Bhatkar
System Administrator, JLA Administrative Superintendent Junior Superintendent Junior Laboratory Assistant
Computational Lab, HPC Cluster Server, Instrumentation lab MEMS Department Office MEMS Department Office Heat Treatment Lab
Mail:kritharthkrishnan[at]iitb.ac.in Mob: 08281five44six88 (Office Time) Mail: das123[at]iitb.ac.in Mail: meena123[at]iitb.ac.in Mail: neel_9[at]iitb.ac.in
Phone Ext :4605,4711 Phone Ext :7601 Phone Ext :7601 Phone Ext :4631
Nitesh Kumar Prakash Govind Ishte Prashant Shinde Pritee Rahul Navghare
Junior Administration Assistant Senior Technical Superintendent Junior Mechanic Junior Laboratory Assistant
MEMS Department Office Material Characterization Lab II,   TEM Lab Ferrous Lab, F2 Shed Material Characterization Lab II
Mail: nitesh.kumar[at]iitb.ac.in Mail: prakash007[at]iitb.ac.in Mail: 10001908[at]iitb.ac.in Mail: pritee.navghare[at]iitb.ac.in
Phone Ext : 7602 Phone Ext : 4616,4631 Phone Ext : 4649 Phone Ext : 4616,4631
Pundlik Ramakant Dhuri Ramakant P Katare Sachin S Talashilkar Sangeeta Shirole
Junior Mechnaic Mechanic Senior Technical Superintendent Junior Attendent
DD/ Mtech Lab, Second Floor Workshop Electronics Workshop, Instrumentation Lab, Lithography Lab Heat Treatment Lab
Mail: pundlik[at]iitb.ac.in Mail: rpkatare[at]iitb.ac.in Mail: sachint[at]iitb.ac.in Mail: sangeetashirote[at]iitb.ac.in
Phone Ext : 4615 Phone Ext : 5740,4607 Phone Ext : 4605,4711 Phone Ext : 4631
   
Santosh Paresh Naik V H Yadav    
Mechanic Multi Skilled Assistant    
Mechanical Characterization Lab (FIST LAB) Sensor Device Lab    
Mail: santoshn[at]iitb.ac.in Mail: NA    
Phone Ext : 4636 Phone Ext : 4621    
       
__________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________